Bandera de españa Bandera de galicia

Política de privacidade

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

Método Dentario, como Responsable do Tratamento, infórmalle que, segundo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, ( RGPD) e na L.Ou. 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD), trataremos o seu datos tal e como reflectimos na presente Política de Privacidade.
Nesta Política de Privacidade describimos como recollemos os seus datos persoais e por que os recollemos, que facemos con eles, con quen os comparto, como os protexemos e as súas opcións en canto ao tratamento dos seus datos persoais.
Esta Política aplícase ao tratamento dos seus datos persoais recollidos pola empresa para a prestación dos seus servizos. Se acepta as medidas desta Política, acepta que tratemos os seus datos persoais como se define nesta Política.

2. CONTACTO

Denominación social: Método Dentario S.L
Nome comercial: Método Dentario
CIF: B70250352
Domicilio: Av. de la Coruña, 16, 15960 Ribeira, A Coruña
e-mail: info@metododentario.com

3. PRINCIPIOS CRAVE

Sempre estivemos comprometidos con prestar os nosos servizos co máis alto grao de calidade, o que inclúe tratar os seus datos con seguridade e transparencia.
Os nosos principios son:
 • Legalidade: Só recompilaremos os seus Datos persoais para fins específicos, explícitos e lexítimos.
 • Minimización de datos: Limitamos a recollida de datos de carácter persoal ao que é estritamente relevante e necesario para os fins para os que se recompilaron.
 • Limitación da Finalidade: Só recolleremos os seus datos persoais para os fins declarados e só segundo os seus desexos.
 • Precisión: manteremos os seus datos persoais exactos e actualizados.
 • Seguridade dos Datos: aplicamos as medidas técnicas e organizativas adecuadas e proporcionais aos riscos para garantir que os seus datos non sufran danos, tales como divulgación ou acceso non autorizado, a destrución accidental ou ilícita ou a súa perda accidental ou alteración e calquera outra forma de tratamento ilícito.
 • Acceso e Rectificación: dispoñemos de medios para que acceda ou rectifique os seus datos cando o considere oportuno.
 • Conservación: conservamos os seus datos persoais de maneira legal e apropiada e só mentres é necesario para os fins para os que se recompilaron.
 • Terceiros: o acceso e transferencia de datos persoais a terceiros levan a cabo de acordo coas leis e regulamentos aplicables e coas garantías contractuais adecuadas.
 • Marketing Directo e cookies: cumprimos coa lexislación aplicable en materia de publicidade e cookies.
4. RECOLLIDA E TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Os tipos de datos que se poden solicitar e tratar son: Datos de carácter identificativo.
Tamén recollemos de forma automática datos sobre a súa visita ao noso sitio web  segundo descríbese na política de cookies. Sempre que solicitemos os seus Datos persoais, informarémoslle con claridade de que datos persoais recollemos e con que fin.
En xeral, recollemos e tratamos os seus datos persoais co propósito de: proporcionar información, servizos, produtos, información relevante e novidades no sector, envío de comunicacións.
5. LEXITIMIDADE
De acordo coa normativa de protección de datos aplicable, os seus datos persoais poderán tratarse sempre que:
 • Deunos o seu consentimento para os efectos do tratamento.Por suposto poderá retirar o seu consentimento en calquera momento.
 • Por requirimento legal.
 • Por existir un interese lexítimo que non se vexa menoscabado polos seus dereitos de privacidade, por exemplo o envío de información comercial ben por subscrición á nosa newsletter ou pola súa condición de cliente.
 • Por se é necesario para a prestación dalgún dos nosos servizos mediante relación contractual entre vostede e nós.
6. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSOAIS
Os datos poden ser comunicados a empresas relacionadas con Método Dentario para a prestación dos diversos servizos en calidade de Encargados do Tratamento. A empresa non realizará ningunha cesión de datos, salvo por obrigación legal.
7. OS SEUS DEREITOS
En relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais, pode poñerse en contacto connosco en calquera momento para:
 • Acceder aos seus datos persoais e a calquera outra información indicada no Artigo 15.1 do RGPD. Rectificar os seus datos persoais que sexan inexactos ou estean incompletos de acordo co Artigo 16 do RGPD.
 • Suprimir os seus datos persoais de acordo co Artigo 17 do RGPD.
 • Limitar o tratamento dos seus datos persoais de acordo co Artigo 18 do RGPD.
 • Solicitar a portabilidad dos seus datos de acordo co Artigo 20 do RGPD.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais de acordo co artigo 21 do RGPD.
Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
Pode exercer estes dereitos enviando comunicación, motivada e acreditada, a tuemail@tudominio . com
Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control competente se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
8. INFORMACIÓN LEGAL
Os requisitos desta Política complementan, e non substitúen, calquera outro requisito existente baixo a lei de protección de datos aplicable, que será a que prevaleza en calquera caso.

981972830